Victor

Eindhoven

2018

Bosrijk Eindhoven
Eindhoven

Ruimtelijk kwaliteit
Cluster 14 is een veld dat door zijn centrale positie in Bosrijk een schakel vormt tussen de overige kamers. De ruimtelijke grenzen van het veld worden bepaald door lange rijen bomen, of boomgroepen net buiten het cluster. Op het veld bevindt zich een boomgroep en een waterloop. Aan de noord en zuidzijde wordt het veld aangesloten op het bestaande netwerk van wegen en paden.

Ordening
Een assenstelsel verdeelt het veld in vier nieuwe velden. De vier nieuwe velden zijn ruimtelijk gelijkwaardig maar verschillen programmatisch sterk van elkaar. Twee van de velden worden bebouwd. De twee andere, diagonaal gelegen velden, blijven onbebouwd. De onbebouwde velden zijn park – of tuinachtig ingericht met waterloop en speelruimte. Een overgroot deel is geconcipieerd als collectieve tuin. De twee velden die worden bebouwd zijn ontworpen als een ruimtelijk spel van sokkels met daarop sculpturale beelden. De beelden kunnen alleen begrepen worden in samenhang met het aansluitende landschap van pleintjes en straatjes. Een museale wandeling. De bebouwing is gelegen aan twee assen, een noord-zuid as en een as in oost westelijke richting. De assen organiseren het parkeren en de toegankelijkheid van beide velden. Het parkeren is half verdiept aangelegd. De assen zijn duidelijk zichtbaar in het landschap als heldere lijnen. De as als dijk en talud. Een helder stedebouwkundige ensemble van infrastructuur, bebouwing en landschap.

Sculpturale kwaliteit
De architectuur van de woningen is uitgesproken sculpturaal. De sculpturale kwaliteit is de vorm van de kap op een basement van twee lagen. De kap is wisselend hoog en laag. Daardoor ontstaat een puntig en ruimtelijk daklandschap. De kapvorm is functioneel en vormgegeven als een loftruimte. Het daklandschap voorziet tevens in de buitenruimte. Deze integrale ruimtelijke benadering leidt tot verticale woonruimte met min of meer onorthodoxe mogelijkheden binnen een redelijk eenvoudig volume.

De woningen zijn geconcipieerd als een volume met vier kwadranten. Het vierde kwadrant is ruimtelijk bepaald en heeft als voorwaarde dat het de collectiviteit benadrukt. De functie van het vierde kwadrant is altijd dienstbaar aan het grotere geheel. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld een guest house, atelier of tuin toe te voegen aan het reguliere programma van wonen. De constructie is zeer eenvoudig. Gekozen is voor een integrale benadering en optimale afstemming van disciplines. De keuze voor prefabricage verkort de bouwtijd tot 40% en worden de faalkosten aanzienlijk teruggebracht. De elementen worden onder geconditioneerde omstandigheden minutieus voorbereid. De reductie van bouwafval is substantieel groter dan traditionele bouwstromen. De woning is ook nog eens 2x lichter.

Door de gekozen bouwmethodiek van kolommen en vloeren [Dom-ino] zijn de woningen zeer flexibel in gebruik. Dat maakt het mogelijk het aanbod te differentiëren. De woningen kunnen bijvoorbeeld worden samengevoegd tot royale woonhuizen.  Binnen de gegeven envelop zijn de mogelijkheden zowel ruimtelijk als energetisch onbeperkt. Het comfort van de woningen is hoog en voorwaarde voor een functioneel open plattegrond. De zonering zorgt voor voldoende privacy tussen de woningen. De woningen hebben een sculpturale kwaliteit en zijn geconcipieerd ‘Aus einem Guss’.

 

Locatie    Bosrijk, Eindhoven
Periode      2018
Status      selectie
Programma   wonen
Omvang     42 woningen
Architectuur      Studio M10
 ProjectarchitectDouwe Boonstra